Moral at Ispiritwal na dimensyon ng Tao

Isang Online Treasure Hunt

Para sa Ika-apat na Taon ng High School (Values)


Merlinda Bonane

MSU-IIT


Panimula

Gusto ba ninyong matuklasan ang kahalagahan ng iyong pagkatao at maramdaman ang kasagraduhan ng iyong buhay?Ito ay magbubukas ng inyong mata at puso upang malaman ang misteryo at spiritualidad ng ating pagkatao. Ang tao ay moral at ispiritwal na nilalang. Ang ispiritwal na kalikasan ay ang kapasidad na magmahal at makaalam. Higit sa lahat, ang ispiritwaal na nilalang ay may kapasidad na maiangat ang kanyang sarili sa pisikal at material na aspeto.Ito ay magbibigay ng direksyon ng maayos na buhay at mapahalagahan ang magandang biyaya na kaloob ng diyos sa atin.

Ang leksyon na ito ay binou upang masusuri ang moral at ispiritwal na kalikasan ng tao. Mapapatunayan na ang tao ay may kapasidad na umangat mula sa kanyang material na kalikasan at mapanindigan ang pagawa ng tama at pag-iwas sa masama bilang isang moral at ispiritwal na nilalang.Matutoto kayong gumawa ng sariling desisyon sa buhay at maging responsable sa bawat hakbang o kilos na gagawin ninyo.Malalaman din ninyo kong gaano kaimportante ang pag-unlad sa moral at ispiritual diyan sa edukasyon.

Sasagutin natin ang mga katanungang ito sa tulong ng mga website. Basahin ang mga tanong sa ibaba at hanapin ang sagot sa mga website na nakalista

Gagawin ninyo ito sa mga pangkat na binubuo ng tatlo hanggang apat na mag-aaral. Handa na ba kayo?

Mga Tanong

1. Ano ang ispiritwal?
2. Ano ang moral?
3. Anu-anu ang mga katangian ng moral at ispiritwal na nilalang?
4. Paano mo paunlarin ang iyong pisikal at ispiritwal na kalikasan?
5. Bakit mahalaga ang mga ito?


Malaking Tanong

Matapos ninyong alamin ang moral at ispiritual na dimensiyon ng tao, inimbitahan ko ang bawat pangkat na gumawa ng video sa loob ng eskwelahan at suriin kong anong moral at ispiritwal values ang inyong nakikita sa bawat estudyante at pagkatapos gumawa ng refliksyon paper.Bilang estudyante,anu-anong aspeto ng moral at ispiritwal ang gusto ninyong paunlarin? at bakit?

Ito ang mga eksena sa video:
1. sa panahon ng recess time
2. sa loob classroom, habang nagtuturo ang guro
3. sa panahon ng pagsusulit o eksaminasyon
4. magtanong ng walong (4 babae at 4 lalaki) estudyante: Paano sila tinutulungan ng eskwelahan para mapaunlad ang kanilang moral at ispiritwal values?

Inaasahan ko na ang koopersayon ng bawat miyembro ng pangkat.Isumite ang video at reflliksyon makalipas ang dalwang linggo.